Témakiírások

 

Az aktuális témakiírások az ODT rendszeren keresztül is elérhetőek

 

Bárány Attila

Magyar külpolitika a középkorban (9. század - 1526)

Bárány Attila

A Százéves Háború korának had- és diplomáciatörténete (14-15. század)

Bárány Attila

Anglia társadalom- és politikatörténete a középkorban (5-15. század)

Bárány Attila

Középkori magyar társadalom és gazdaság

Bárány Attila

Magyar nemesség a 14-15. században

Bárány Attila

Politikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában

Barta János

A Debreceni Egyetem története (különös tekintettel a hallgatók társadalmi összetételére - eddig fel nem dolgozott karok/egységek ill. időszakok vonatkozásában)

Barta János

Az abszolutizmusok kora Európában

Barta János

Művelődéstörténet. A művelődés korszakai, helyszí¬nei és intézményei

Barta János

Szőlő és borkultúra Közép Európában a 16-19. században

Barta János

Gazdaság és társadalom a koraújkori Magyarországon

Barta János

Koraújkori egyetemes történeti társadalom- és gazdaságtörténet

Barta Róbert

Nemzetközi kapcsolatok és az európai integráció történeti előzményei

Barta Róbert

A Horthy-rendszer politika-, társadalom- és intézménytörténete

Barta Róbert

Politika, társadalom, intézmény rendszer és politikai gondolkodás a 19/20. századi Magyarországon

Barta Róbert

A nyugati magyar emigráció és a magyar rendszerváltozás 1985-1990

Barta Róbert

A zsidóság modernizációja Közép-Kelet Európában és Magyarországon a 19-20. században

Barta Róbert

A XX. századi egyetemes történeti folyamatok hatásai a magyar és a közép-kelet európai fejlődésre

Barta Róbert

A 18-20. századi hadtudományi teóriák történeti gyökerei

Bartha Elek

Egy kistáj, egy régió szokásanyagának feltárása

Bartha Elek

Regionális kutatások a Kárpát-medencében

Bartha Elek

Hagyományteremtés a 21. században

Bartha Elek

Kisebbségek a Kárpát-medencében, európai kisebbségi létformák vizsgálata

Bartha Elek

Vallási és felekezeti közösségek működése lokális és regionális szinteken

Biczó Gábor

Gazdaságantropológia

Biczó Gábor

Etnikai együttélési modellek Közép-Európában

Biczó Gábor

A kulturális antropológia és szociálantropológia története, kortárs elméletei

Biczó Gábor

Etnikai kisebbségi közösségek kulturális mintázatai Közép-Európában

Biczó Gábor

Asszimilációkutatás

Erős Vilmos

Károlyi Árpád történetírása

Erős Vilmos

Történetelméleti viták a 20. században

Erős Vilmos

Szücs Jenő történetszemlélete

Erős Vilmos

Történetírói viták Közép- és Kelet Európában a 19-20.században

Erős Vilmos

Eckhart Ferenc történetírása

Erős Vilmos

A magyar történetírás 1945 után

Forisek Péter

A görög-római civilizáció öröksége és hatása az európai műveltségre

Forisek Péter

Az időszámítás története az ókortól napjainkig

Forisek Péter

Római hadtörténet

Fülöppné Romhányi Beatrix

középkori gazdaság- és társadalomtörténet

Fülöppné Romhányi Beatrix

Középkori egyháztörténet

Fülöppné Romhányi Beatrix

Középkori régészet (egyházi épületek régészete, anyagi kultúra)

Fülöppné Romhányi Beatrix

Középkori szerzetességtörténet

Fülöppné Romhányi Beatrix

Középkori régészeti topográfia

Gesztelyi Tamás

Pannonia művészeti és vallástörténeti kérdései

Gesztelyi Tamás

A római császárkor történeti forrásai

Györkös Attila

Eretnekmozgalmak a középkori Nyugat-Európában

Györkös Attila

Francia-magyar diplomáciai és kulturális kapcsolatok a középkorban

Györkös Attila

Politikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában

Jeney-Tóth Annamária

Városi társadalom vizsgálata a koraújkori Magyarországon

Jeney-Tóth Annamária

Céhek a kora-újkori Magyarországon

Jeney-Tóth Annamária

A koraújkori magyar társadalom mikrotörténeti vizsgálata

Keményfi Róbert

Nemzeti mítoszok. Mítoszok, hiedelmek legendák a magyar néprajzi kutatások történetében

Keményfi Róbert

A néprajzi kánon változása a multietnikus Partiumban és Erdélyben

Keményfi Róbert

Nemzeti kultúrák a Kárpát-medencében

Keményfi Róbert

Etnicitás. Az etnicitás kérdései Közép-Európa és a Balkán rurális térségeiben

Keményfi Róbert

Néprajzi kutatások a multietnikus Partiumban és Erdélyben

Keményfi Róbert

Regionális kutatások a Kárpát-medencében, kisebbségi kultúrák

Keményfi Róbert

Kisebbségek a Kárpát-medencében, európai kisebbségi létformák vizsgálata

Kerepeszki Róbert

Jobboldali radikalizmus a két világháború közötti Magyarországon

Kerepeszki Róbert

A magyar felsőoktatás története a 20. században

Kovács Ábrahám

A protestáns egyháztársadalmi szervezetek szerepe a monarchiában és a dualizmus korában

Kovács Ábrahám

Zsidóság és a protestantizmus együttélése a 19. századi Magyarországon

Kovács Ábrahám

A koreai protestantizmus történelme és vallási kontextusa

Kovács Ábrahám

A magyar protestáns vallástörténet úttörői a dualizmus korában

Kovács Ábrahám

Vallási fundamentalizmus és konzervativizmus Skóciában

Lévai Csaba

Az amerikai forradalom története, különös tekintettel annak eszmetörténeti hátterére és historiográfiájára

Lévai Csaba

Az Amerikai Egyesült Államok története a kezdetektől az első világháborúig

Lévai Csaba

Magyar-amerikai kapcsolatok története

Lévai Csaba

Politikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában

Miru György

Polgárosodó társadalom és politikai társadalom a 19-20. századi Magyarországon

Miru György

Karriertörténet, családtörténet a polgári korszak Magyarországán

Miru György

Politikai intézmények, politikai gondolkodás és politikai beszédmódok a 19-20. századi Magyarországon

Miru György

Pályaképek az 1848/49-es magyar emigráció tagjairól

Nagy Éva

Magyarságismeret - hagyományátadás - közoktatás

Nagy Éva

Innováció - néprajz

Nagy Éva

Néprajz - múzeum és a kultúra kapcsolódási pontjai

Nagy Éva

Táplálkozás - változásvizsgálat - életmód

Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor

Római kori vallások története és kultuszhagyatéka

Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor

A Barbaricum népeinek története és hagyatékuk

Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor

Római provinciák története és hagyatéka

Nagyernyei-Szabó Ádám Sándor

Római közigazgatás

Nemes Zoltán

Ókortudomány és informatika. Digitális adatbázisok készítése és fejlesztése az antikvitás történetének kutatásához

Nemes Zoltán

A görög falu az ókorban

Nemes Zoltán

Ókori görög gazdaság- és társadalomtörténet

Novák László Ferenc

A fejfakultusz, mint történeti-néprajzi képződmény

Novák László Ferenc

Település, néprajz a XXI. században

Orosz István

Az úrbérrendezés

Orosz István

Szőlő és borkultúra Közép Európában a 16-19. században

Orosz István

Mezővárosi fejlődés Magyarországon a 17-19. században

Orosz István

A jobbágyfelszabadítás kérdése a reformkorban

P. Szalay Emőke

Népi kerámia

P. Szalay Emőke

Múzeológia

Pallai László

Szakpolitikák az Európai Unióban

Pallai László

A német történelem fordulópontjai a XX. században

Pallai László

Nemzetközi kapcsolatok és az európai integráció történeti előzményei

Pallai László

Az integráció történeti előzményei

Papp Klára

Művelődéstörténet. A művelődés korszakai, helyszínei és intézményei

Papp Klára

Uradalomtörténet-regionális történet a 17-18. századi Magyarországon és Erdélyben

Papp Klára

Gazdaság és társadalom a koraújkori Magyarországon

Papp Klára

Szőlő és borkultúra Közép Európában a 16-19. században

Pete László

A Risorgimento memoárirodalma

Pete László

A Risorgimento

Pete László

Magyar-olasz történelmi kapcsolatok

Pósán László

A középkori Skandinávia (társadalom, gazdaság, politikai viszonyok, egyházszervezet, jogrend)

Pósán László

Művelődéstörténeti témák

Pósán László

Állam és politika a közép- és koraújkorban

Pósán László

Lengyelország. Litvánia és a nyugati orosz fejedelemségek (Novgorod, Pszkov, Polock, Vlagyimir, Halics,története)

Pósán László

A középkori Szicília (a normann-, Stauf- és Anjou-korban)

Pósán László

Az egyház a közép- és koraújkorban

Pósán László

Politikai viszonyok, diplomáciai kapcsolatok és szellemi élet a középkori és a koraújkori Európában

Pósán László

A keresztes háborúk, középkori és kora újkori hadtörténet (háborúk, hadtáp és finanszírozás, kiképzés, fegyverzet, erődítések stb.)

Pósán László

A Hanza-kereskedelem

Pozsony Ferenc

Lokális társadalmak, ünnepek és identitások

Pozsony Ferenc

Határ és identitás Kelet-Európában

Pozsony Ferenc

Szomszédságegyesület egy erdélyi szász településben

Pozsony Ferenc

Egy partiumi magyar kisváros társadalmának változása

Pozsony Ferenc

A modernizáció és az átmeneti rítusok változása Moldvában

Pozsony Ferenc

Turizmus és reprezentáció

Prepuk Anikó

A zsidókérdés parlamenti története Magyarországon a 19-20. században

Prepuk Anikó

A zsidó modernizáció politika-, eszme- és társadalomtörténeti összetevői a 19-20. században

Prepuk Anikó

A magyarországi izraelita felekezeti sajtó a 19-20. században

Prepuk Anikó

A zsidóság modernizációja Közép-Kelet Európában és Magyarországon a 19-20. században

Prepuk Anikó

Zsidó ortodoxia és reform irányzatok Magyarországon és Európában

Püski Levente

Politika és intézmények a Horthy-korszakban

Püski Levente

Politika, társadalom, intézmény rendszer és politikai gondolkodás a 19/20. századi Magyarországon

Püski Levente

Elitek és társadalom a két világháború közötti Magyarországon

Regéczi Ildikó

Etnikus dramatikus hagyományok - színház, kisebbségi nemzeti identitás

Schrek Katalin

Az arisztokraták diplomáciai szerepvállalásainak magyar és egyetemes történeti kontextusai

Schrek Katalin

Az Orosz Birodalom geopolitikai helyzete a 18-19. században

Schrek Katalin

Nagy-Britannia külpolitikája a 18-19. században

Schrek Katalin

A keleti kérdés problémaköre az európai nagyhatalmi rendszerben

Schrek Katalin

Nemzetközi kapcsolatok története 18-19. század

Szabadi István

Magyarországi egyház- és művelődéstörténet (16-18. század)

Szendrei Ákos

Dualizmuskori társadalmi változások (a hagyományos és a modern társadalmi szerepek átalakulása)

Szendrei Ákos

A politika és a közélet "második vonalában" tevékenykedő háttér és szakpolitikusok pályaképe 1867-1949

Szendrei Ákos

Egyház és politika összefüggései a dualizmuskori Magyarországon (A református egyház és a függetlenségi ellenzék párhuzamai)

Szendrei Ákos

Dualizmuskori (ellenzéki) politikusok pályaképe (pl. Helfy Ignác, Irányi Dániel, Eötvös Károly, Kossuth Ferenc, Batthyány Tivadar, Apponyi Albert)

Szilágyi Zsolt

19–20. századi város- és társadalomtörténet Magyarországon

Szilágyi Zsolt

Elitek a 19–20. századi Magyarországon

Szilágyi Zsolt

Európa és a Kárpát-medence történeti földrajza

Tamáska Máté Dávid

A falu modernizációja a 20. században

Tamáska Máté Dávid

Népi építészet és kulturális örökség

Velkey Ferenc

Portrék a reformnemzedék második vonalából

Velkey Ferenc

Politikai beszédmódok a 19. századi Magyarországon (a korabeli sajtó és publicisztika elemenkénti vagy összehasonlí¬tó eszmetörténeti földolgozása)

Velkey Ferenc

Személyiség, életmód, mentalitás a 19. századi naplók, memoárok tükrében

Velkey Ferenc

A reformkor politikai gondolkodásának története

Frissítés dátuma: 2023.05.13.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.