Történelem Program leírása

A DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának Történelem Programja a történettudományi szakmai ismeretek és kutatási területek széles spektrumát öleli fel, öt alprogram kínálatán belül. 

 

Antik művelődéstörténet alprogram 

Az alprogram átfogó képet kíván nyújtani a görög és a római művelődéstörténetről, ezen belül is elsősorban a művészettörténetről. A két antik kultúra közül a hangsúly a római császárkor történeti forrásainak vizsgálatára esik. Elsősorban a principatus korának irodalmi, feliratos, képzőművészeti és tárgyi forrásai alapján bármilyen pontosan körülhatárolt történeti, ideológiai és vallástörténeti kérdés vizsgálatára. Hangsúlyos időszakot jelent az Augustus-kor kiemelkedő kulturális teljesítménye révén, de az ezt követő időszakok is, melyek az augustusi minta követésével építették tovább a császárkori társadalmi rendszert.

A római császárkoron belül külön szerepet kapnak Pannonia művészeti és vallástörténeti kérdései. A pannoniai festészetnek, a nagy- és kisplasztikának részint tematikai, részint stiláris vizsgálata, és beillesztése a Római Birodalom művészetébe. Ennek során esetleg helyi vonások, ill. provinciális sajátosságok megállapítása. Különösen ajánlott a magyarországi – részben pannoniai eredetű – gemmagyűjtemények feldolgozása. A vallástörténeti kérdések esetében egy-egy kultusz, vagy a provincia egy meghatározott területe vallási emlékeinek vizsgálatáról eshet szó. Ez a régészeti, művészeti és a feliratos források komplex elemzését igényli, összehasonlítva a Római Birodalom más területein végzett vizsgálatok eredményeivel.

 

Ókortörténeti alprogram

Az Ókortörténet alprogramban elsősorban klasszika-filológiai és ókortörténeti témákat kínálunk. Főbb kutatási területeink az antik történetírás története, a görög-római hadtörténet, a római földmérés, valamint Dacia és Pannonia története. Az elmúlt években régészeti kutatásokkal (őstörténet és római provinciális régészet) erősödött az alprogram. Hallgatóink az elméleti előadások mellett terepgyakorlatokon is részt vesznek, amelyek a térség múzeumai és régészeti lelőhelyei mellett a római Pannonia és Dacia jelentősebb központjait is érintik. Az alprogram célja, hogy a hallgatók egyaránt megismerjék kutatási témájuk

írott emlékeit (történetírók művei, epigráfiai, papyrológiai emlékek) és a tárgyi kultúráját, valamint ezek szakavatott ismerői legyenek. Folyamatosan szervezünk országos nagy konferenciákat és kisebb műhely-konferenciákat, amelyek kiadványai publikációs lehetőséget biztosítanak hallgatóinknak.

 

Gazdaság- és társadalomtörténeti alprogram

A gazdaság- és társadalomtörténet alprogram a doktori iskola szakmai kínálatának fontos részét jelenti, amely a történelem MA képzés és a tanárképzés meghatározó kurzusaira épül. Az alprogram időben tág határt ölel fel: a kora középkortól a XX. század második feléig. Legfontosabb súlypontjai a gazdaságtörténet terén az agrárium: a gazdálkodás és uradalomtörténet, a társadalomtörténet területén pedig a regionalitás: a helytörténet, térszerkezet-vizsgálat, az egyháztörténet, az intézmény-, valamint az arisztokrata, nemesi, hivatalnoki, polgári karrier- és családtörténet került a középpontba. Az utóbbi témák az életmódtörténet kiemelt szerepére is utalnak. A gazdaság- társadalom- és életmódtörténet kutatási területei jól illeszkednek a hazai történetíráson belül érvényesülő tendenciákhoz, valamint részben a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete oktatóinak szakmai munkásságához is. Az alprogram kurzusain a legkiválóbb hazai kutatógárda tart előadásokat, amelynek képviselőivel széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítottunk s biztosítunk. Doktorjelöltjeink sikeres védéseikkel igazolják a közös munka eredményességét.

 

Politikai eszmék és intézmények története alprogram

Az alprogram keretet és szakmai hátteret biztosít olyan PhD-témáknak, amelyek a politikai gondolkodástörténet (eszmetörténet), politikai intézménytörténet, sajtótörténet és a megújuló politikatörténet területeihez kötődnek. Azokat a kutatásokat támogatja, amelyek széles körű primer forrásfeltárásra épülnek, s amelyekben a történettudomány, historiográfia és társtudományaik legújabb eredményei tükröződhetnek. Elméleti és módszertani tekintetben preferálja a reflexivitás, kísérletező nyitottság (pl. az új  politikai biográfia) és interdiszciplinaritásra való törekvés szempontjait. Az alprogram kurzuskínálatában a legnagyobb hangsúlyt az elméleti és módszertani alapozásra teszi, s így bevezeti a doktorandusz hallgatókat az intencionalista-konetxtualista („cambridge-i”) és konceptualista (fogalomtörténeti) közelítésmódokba, a nacionalizmus-elméletek és klasszikus koreszmék („mából a múltba” tekintő) vizsgálatán keresztül pedig a diskurzus-elemzés világába.

 

Nemzetközi kapcsolatok története alprogram

A Történelem és Néprajzi Doktori Iskolában már több mint tíz éve létezik a Nemzetközi kapcsolatok alprogram. Az alprogram leginkább azokat a doktorjelölteket várja és fogadja, akiknek választott kutatási témája a diplomácia történethez, a nemzetközi kapcsolatok történetéhez és a nemzetközi tanulmányokhoz kötődik. Ezen belül a konkrét kutatási témák eddig többek között érintették/érintik a határon túli magyarság történetének különféle aspektusait, a magyar-lengyel, magyar-brit, magyar-német, magyar-olasz, magyar-amerikai kapcsolatok történeti vonatkozásait és főként új-és legújabbkori egyetemes történeti, valamint hadtörténeti témákat (az orosz diplomácia történetének balkáni vonatkozásai, a búr háborúk és az Osztrák-Magyar Monarchia, első világháborús magyar hadifoglyok Olaszországban, brit konzervatív választási propaganda 1945 után, a magyar sportpolitika és a hidegháború, stb.).

Az alprogramhoz kapcsolódóan 2001 óta zajlanak a sikeres doktori védések és folyamatos az érdeklődés az itt zajló kutatások iránt. A doktori órák keretein belül a négyéves doktori képzés első és másodéves hallgatóinak az alprogram Nemzetközi kapcsolatok és Modernkori nemzetközi kapcsolatok címmel kötelezően választható kurzusokat kínál, melyben a nemzetközi kapcsolatok forrásainak, alapvető dokumentumainak elemzése lehetővé teszi, hogy a hallgatók elsajátítsák a diplomácia történeti kutatások vizsgálati módszereit, részletesen megismerjék egy- egy kérdéskör primer, szekunder és egyéb forrásait.

Az alprogram vezetése folyamatosan törekszik arra, hogy hazai és külföldi vendégelőadók meghívásával, doktoranduszaink konferencia szerepléseivel, publikációs és pályázati lehetőségekkel, külföldi kutatói ösztöndíjakkal segítse a doktorjelöltek tudományos pályájának megalapozását.

Frissítés dátuma: 2019.04.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.